Thumb 9c40ce14f0298c656275b9585eda2ecfef67d78e
Qr
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Lisanne Baas

Ik collecteer omdat:

met geld voor onderzoek kanker misschien een chronische ziekte kan worden in plaats van een dodelijke ziekte!

Tikkie
2

donaties

€ 25

ingezameld