Thumb f88cb03fc8c7b8cadf4c6f7f1f0f2f3cf8a93e2b
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

KWF Kankerbestrijding

Ik collecteer omdat:

elke euro bijdraagt aan nieuwe doorbraken in kankeronderzoek. Wil jij meehelpen om kanker de wereld uit te helpen? Dat kan! Door een gift in de online collectebus van KWF te doen.

Tikkie
7

donaties

€ 155

ingezameld