Thumb 31f3f30e976d53aa57e9d598f8c64db831bac73d
Qr
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

KWF Kankerbestrijding

Ik collecteer omdat:

1 op de 3 mensen kanker krijgt. Met meer kennis en betere behandelingen kunnen meer mensen genezen. Iedereen kan daarbij helpen: geef nu in de online collectebus van KWF.

Tikkie
4

donaties

€ 49

ingezameld