Thumb 2010f3fea4d79d95935da450d1d1891f9f278914
9dc9a16047a63afd815193efcaeb0b21f4783932

Helma van Rossum

Ik collecteer omdat:

iedereen een tweede kans verdiend en er nog veel onderzoek nodig is.
Dit jaar kies ik, na ruim 30 jaar deur aan deur, er voor om digitaal te collecteren.
Hoop volgend jaar weer bij iedereen aan te bellen!

Tikkie
59

donaties

€ 596

ingezameld