Thumb 33c175fdcbaf107ad065439828d9d22a328ac751
Bf7207411f64d33bc54b3f3262c6a7f85f69ced6

Dirk van Gestel

Ik collecteer omdat:

Jaren geleden mijn moeder en dit jaar mijn schoonvader kwijtgeraakt en sindsdien goede vrienden, familie en collega's die ook geconfronteerd zijn met deze ziekte. Veel te veel!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld